Privacy policy

Scroll down for the English translation.

 

Dit privacy reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Qi Art verwerkt van haar afnemers van diensten en producten en andere geïnteresseerden.

 

Als je deelneemt aan of interesse hebt in trainingen, workshops, online lessen of om een andere reden persoonsgegevens aan Qi Art verstrekt, geef je daarmee toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy reglement te verwerken. Lees daarom het privacy reglement door en bewaar het voor je eigen administratie.  

 

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: 

Qi Art, Diamantstraat 1b, 6713 TL Ede, KvK nummer 09173547, bereikbaar via email: arnout@qi-art.nl.

 

Welke gegevens verwerkt Qi Art: 

In het kader van jouw deelname aan (online)trainingen, workshops en andere diensten en producten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, adresgegevens en eventueel postadres, telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s), social media accounts.

 

Als je geen diensten of producten van Qi Art afneemt, maar er wel interesse in toont, verwerkt Qi Art de volgende persoonsgegevens:

voor- en achternaam en emailadres, social media accounts.

 

Wat doet Qi Art met je gegevens:

Je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over de diensten en producten (bijvoorbeeld Tai Chi trainingen), de eventuele opzegging daarvan en voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie.

Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van de afgenomen diensten en producten af te wikkelen.

Je naam, e-mailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk twee jaar na afloop van je deelname gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de diensten en producten van Qi Art.

 

Qi Art verwerkt alleen informatie van social media als jij je accounts hebt gekoppeld aan de social media accounts van Qi Art (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn en Instagram). Je kunt op ieder moment in je eigen social media account de koppeling naar Qi Art verbreken.

 

E-mail berichtgeving (opt-out):

Qi Art gebruikt je naam en e-mailadres om je informatie te sturen over nieuwe trainingen, workshops en andere relevante Tai Chi informatie. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing of een mail naar arnout@qi-art.nl.

 

Bewaartermijnen 

Qi Art verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van de door jou afgenomen dienst (bijvoorbeeld een training) of product (bijvoorbeeld een e-book) tot maximaal zeven jaar erna. Deze termijn is gebaseerd op de fiscale bewaarplicht voor de administratie van ondernemers die de Belastingdienst hanteert. Heb je geen diensten of producten van Qi Art afgenomen en alleen interesse getoond, dan verwerkt en bewaart Qi Art je persoonsgegevens tot maximaal twee jaar na de datum waarop je interesse toonde. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Qi Art passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Qi Art gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers (zoals bijvoorbeeld webhosting, email- en betaalsystemen). Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

Via arnout@qi-art.nl kan je op ieder moment een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Qi Art zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen twee weken na ontvangst hierover informeren. Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen ook worden gericht aan arnout@qi-art.nl.

 

Wijzigingen

Dit privacy reglement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig het privacy reglement te bekijken.

 


Privacy policy in English

 

This privacy policy applies to all personal data that Qi Art processes from its buyers of services and products and other interested parties.

If you participate in or are interested in training, workshops, online classes or for any other reason provide personal data to Qi Art, you thereby consent to the processing of your personal data in accordance with these privacy regulations. Therefore, read the privacy policy and save it for your own records.

 

Responsible for the processing of personal data is:
Qi Art, Diamantstraat 1b, 6713 TL Ede, The Netherlands, Chamber of Commerce number 09173547, emailadress: arnout@qi-art.nl.

 

What data does Qi Art process:
In the context of your participation in (online) classes, workshops and other services and products, the following personal data are processed:

first and last name, date of birth, gender, address details and possibly postal address, telephone number(s), e-mail address(es), bank account number(s), social media accounts.

 

If you do not purchase services or products from Qi Art, but you do show an interest, Qi Art processes the following personal data:

first and last name, email address, social media accounts.

 

What does Qi Art do with your data:
Your name, address, telephone number, date of birth, gender and e-mail address is used for contact about the services and products (for example Tai Chi online classes), their possible cancellation and for providing the information you have requested.

Your name and bank account number are used to process payments from the services and products purchased.

Your name, e-mail address and telephone number will be used until two years after your participation at the latest to ask you about your experiences with the services and products of Qi Art.

 

Qi Art only processes information from social media if you have connected your accounts to the social media accounts of Qi Art (for example Facebook, LinkedIn and Instagram). You can disconnect the link to Qi Art at any time in your own social media account.

 

Email reporting (opt-out):
Qi Art uses your name and email address to send you information about new (online) classes, workshops and other relevant Tai Chi information. Unsubscribing for these mailings is possible at any time through the unsubscribe link at the bottom of each mailing or you can send an email to arnout@qi-art.nl with the request to unsubscribe.

 

Retention periods:
Qi Art processes and stores your personal data for the duration of the service you have purchased (for example a online course) or product (for example an e-book) for a maximum of seven years thereafter. This period is based on the tax retention obligation for the administration of entrepreneurs used by the Dutch Tax Authorities.

 

If you have not purchased any services or products from Qi Art and have only shown interest, then Qi Art will process and store your personal data for up to two years after the date on which you expressed an interest. The personal data will thereafter be deleted.

 

Security measures and processors:
Qi Art has taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data. For the processing of personal data, Qi Art uses services from third parties, so-called processors (such as web hosting, email and payment systems). We have a processor agreement with the processors.

 

Right of inspection, removal, questions and complaints:
You can submit a request to view, receive, change or delete your personal information at any time via arnout@qi-art.nl. Qi Art will process your request and inform you within two weeks about it. Any other questions or comments about this privacy statement can also be directed to arnout@qi-art.nl.

 

Amendments:
This privacy policy can be changed. We advise you to regularly view this privacy policy.